برندگان قرعه کشی دلسی - اسپورتیج

برنده ویژه خودروی اسپرتیج 2015

با کد قرعه کشی 9872716879 و شماره موبایل 2452***0912 از شعبه مگا مال

شماره موبایلکد / سریال قرعه کشیعنوان جایزهنام و نام خانوادگیشهر و فروشگاه نمایندگی دلسی
0936***77707551588651CHATELET چمدانآنوشا عزیزیساری
0939***36747477711063CHATELET چمدانخانم سپیده موسویتهران – منوچهری
0912***70351245260863CHATELET چمدانعلی رضا مهدی زاده کاشانیتهران – میلاد نور
0914***44583542427950CHATELET چمدانیاشار باقری زاده توکلیتبریز
0915***77413768286423CHATELET چمدانمهناز حسینیکیش
0913***06825382545852CHATELET چمدانحسین نخییکرمان
0912***25981535275573CHATELET چمدانرضا پایندهتهران -اتکا حسن آباد
0913***45078179966131CHATELET چمدانعلی صنعت گراصفهان
0912***78449542555128CHATELET چمدانزهرا افسریتهران – میلاد نور
0912***71705776096310CHATELET چمدانعلی رضا منصوریتهران – منوچهری

برچسب ها: ، ، ، ،